Hjem / Thorn / Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser

Såfremt der ikke er aftalt andet mellem Sælgeren og Køberen er de følgende vilkår under p. 1 - p. 12 gældende:

1. Tilbud, Priser m.v.

1.1 Køberens ordre er først bindende for Sælgeren, når Køberen har modtaget en skriftlig
ordre-be¬kræf¬telse. Tilbud fra Sælgeren skal anses for at være en opfordring til afgive en ordre og
er således ikke bindende for Sælgeren, med mindre dette udtrykkeligt fremgår af tilbuddet. Såfremt
Sælgerens tilbud udtrykkeligt er gjort bindende for Sælgeren er et sådant tilbud gældende i en (1)
måned fra tilbuddets datering.

1.2 For alle køb er leveringsdagens pris gældende, med mindre andet er aftalt. Sælgeren
forbeholder sig retten til, uden forudgående oplysning herom, at ændre konstruktioner, mål, tilbud,
rabatter og priser, eksempelvis ændringer af priser, som skyldes ændrede valutakurser, skatter, told
og andre offentlige afgifter. Alle priser er angivet uden merværdiafgift (Moms).

2. Betaling

Betaling skal ske til Sælgeren netto kontant inden 30 dage fra den i Sælgerens faktura angivne
forfaldsdato. Ved betaling efter forfaldsdagen debiteres Køberen en morarente på 8% p.a. i tillæg til
den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte diskonto. I tilfælde af ændringer i nævnte
diskontoen ændres morarenten fra første ugedage ved det følgende månedsskifte.

3. Fragt og Emballage

3.1 Med mindre andet er aftalt sker levering i overensstemmelse med CPT (Incoterms
2010) til Køberens adresse, dog ikke Færøerne og Grønland. Sælgeren forbeholder sig at anvende
den billigste transportmetode.

3.2 Uanset det i p. 3.1 anførte debiteres Køberen for fragtomkostninger på 10% af
ordrebeløbet excl. moms, dog mindst kr. 200 excl. moms for hver ordre med et ordrebeløb på
mindre end kr. 5.000.
www.thornlighting.dk

4. Returneringsret

I relation til Køberens returnering af varer er følgende gældende:
a) Varer, der er leveret af Sælgeren til Køberen som følge af en fejlekspedition eller som
følge af fabrikationsfejl kan af Køberen returneres til Sælgeren uden omkostninger for Køberen;
b) Øvrige standard varer kan alene returneres af Køberen til Sælgeren med Sælgerens
forudgående godkendelse og på vilkår, at varer returneres i original indpakning senest 14 dage efter
Køberens modtagelse heraf. Køberen krediteres fakturabeløbbet hvorved sælgeren har ret at tage
minimum 20% af varens værdi, samt fragt- og emballageomkostninger. Køberen skal i forbindelse
hermed oplyse returordrenummer samt datoen på Sælgerens faktura eller følgeseddel.
c) Udover det af a) og b) ovenfor anførte har Køberen ingen returneringsret.

5. Tekniske forhold

Tegninger og teknisk dokumentationsmateriale som en part (Køberen/Sælgeren) har overdraget til
den anden part (Sælgeren/Køberen) forbliver overdragerens ejendom og kan alene anvendes af den
modtagende part kopieres eller deles med tredjemand i relation til det formål for øje for hvilket
overdragelsen til den modtagende part har fundet sted.

6. Sikkerhedsstillelse

Såfremt der for Sælgeren foreligger grundlag for at antage, at Køberen ikke vil være i stand til at
opfylde sin betalingsforpligtelse skal Sælgeren være berettiget til at stille krav om, at Køberen
etablerer en tilfredsstillende sikkerhed for denne betalingsforpligtelse.

Etableres sådan sikkerhedsstillelse ikke uden forsinkelse er Sælgeren berettiget til at hæve købet for
så vidt angår sådanne ikke leverede varer. Såfremt Køberen som følge af konkurs eller anden
lignende retsforfølgning ikke må antages at kunne opfylde sine forpligtelser, er Sælgeren berettiget
til at hæve købet uden forudgående at have stillet krav om sikkerhedsstillelse.

7. Ejendomsforbehold

Varer skal anses at være undergivet Sælgerens ejendomsret indtil Køberen har betalt købesummen i
det omfang sådant ejendomsforbehold er i overensstemmelse med dansk ret.
www.thornlighting.dk

8. Leveringstid

8.1 Levering skal finde sted indenfor den leveringstid, der er aftalt i ordrebekræftelsen
eller af en senere meddelelse fra Sælgeren.

8.2 Leveringstiden forlænges i følgende tilfælde, såfremt:

a) Køberen undlader at foretage aftalt betaling rettidig eller rettidig sikkerhedsstillelse
for Køberens betaling;
b) nødvendige tekniske oplysninger fra Køberen ikke rettidigt er modtaget af Sælgeren;
c) Køberen har afvist at modtage eller ikke har kunnet modtage varen på det aftalte
tidspunkt eller i rette tid, eller såfremt Køberen ikke har foretaget sådanne
forberedelsesforanstaltninger eller handlinger, som er nødvendige for at Sælgeren kan opfylde sine
forpligtelser;
d) Køberen eller dennes repræsentant foretager sådanne ændringer i leverancen, at
dette efter Sælgerens opfattelse nødvendiggør en tidsfristsforlængelse i relation til leveringstiden;
e) Sælgeren hindres i at opfylde leverancen som følge af arbejdskonflikter eller andre
udefra kommende omstændigheder, herunder i tilfælde af brand, krig, uforudset militær
ekspropriation eller rekvisitioner, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør eller optøjer, mangel på
trans¬portmidler, almindelig vareknaphed, kassation of større produktioner, mangel på energi eller
drivmidler samt fejl i leverancer fra Sælgerens underleverandører eller forsinkelse af sådanne
leverancer med den konsekvens, at Sælgeren ikke har kunnet værge sig herimod.

8.3 Såfremt leverancen forsinkes af andre omstændigheder end de der er anført i p. 8.2
skal Køberen opfordre Sælgeren til at levere. Såfremt forsinkelsen overstiger en (1) måned og dette
indebærer en væsentlig forsinkelse for Køberen, skal Køberen skriftligt opfordre Sælgeren til at
levere. Har levering ikke fundet sted inden udløbet af en (1) måned fra sådan opfordring er modtaget
af Sælgeren, er Køberen berettiget til at hæve købet.

8.4 En part er berettiget til at kræve erstatning for det tab denne har lidt som følge af en
leverings-forsinkelse eller ophævelse af købet. Dette er gældende uden hensyn til om, at årsagen
hertil er indtruffet før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid, jfr. i øvrigt p. 11 nedenfor
omkring ansvars¬begrænsning for Sælgeren.

9. Sælgerens ansvar for mangler (Garanti)
www.thornlighting.dk

9.1 Sælgeren garanterer overfor Køberen for afhjælpning af mangler ved de af Sælgeren
til Køberen leverede varer for en periode på fem (5) år fra den Sælgerens aktuelle leveringsdato. I
henhold till Sælgerens til enhver tid gjeldende garantidokumentet utstedt av Zumtobel Lighting
GmbH som er tilgjengelig på www.thornlighting.com & www.zumtobel.com.

9.2 Garantien er betinget af, at:

a) Sælgerens montagebeskrivelser på alle punkter har været fulgt af Køberen i
forbindelse med installation og anvendelse af varen;
b) service og vedligeholdelse i relation til varen, herunder opgraderinger af software,
opdateringer, supplerende funktioner eller senere installationer har været udført af Sælgeren eller
en af Sæl¬geren godkendt tredjemand; og,
c) forfaldne betalinger af varen er sket af Køberen.

9.3 Garantien omfatter ikke afhjælpning eller afholdelse af følgende omkostninger:

a) følgeomkostninger, som opstår i forbindelse med at Sælgeren opfylder sine
forpligtelse til mangelsafhjælpning, herunder sådanne som vedrører lokalisering af fejl og mangler,
bortskaffelse varer, der har mangler, installation af reparerede eller ombyttede varer, reparation af
skader på fast ejendom eller anden ejendom forårsaget af mangelfulde varer, respektive som der er
opstået som følge af mangelsafhjælpning eller de nødvendige dispositioner i relation hertil.
b) forbrugsvarer, herunder lyskilder og sikringer samt nedslidte dele såsom
standardlamper, batterier, harddiske samt hardware samt servere, der indeholder harddiske samt
mekaniske dele;
c) plastkomponenter (af polycarbonat) i det omfang at sådanne er misfarvede og slidte
som en del af den naturlige ældningsproces heraf;
d) produkter, indkøbt af Sælgeren, herunder elektroniske komponenter, produkter og
lyskilder som sælges under tredjemands varemærker, samt lyskilder fra andre producenter end
Sælgeren;
e) fejl, som kan henføres til bugs, fejl og virus i software;
f) fejl, som kan henføres til fejlagtige eller misvisende tegninger, instruktioner eller
specifikation leveret af Køberen;
g) varer, der ikke er solgt som let brugte;
h) immaterialretskænkelser af tredjemands rettigheder;
i) produkter, der ikke anvendes in Danmark.
www.thornlighting.dk

9.4 Såfremt ikke andet er aftalt er garantien alene gældende overfor Køberen og kan ikke
af denne overdrages til Køberens kunder.

10. Immaterielle Rettigheder

10.1 Salgs- og leveringsbetingelser medfører ikke, at immaterialrettigheder, uanset om
sådanne er registrerede eller uregistrerede, overdrages af Sælgeren til Køberen.

10.2 Køberen forpligter sig til ikke at registrere eller søge at immatialrettigheder, som
Sælgeren har registreret som varemærker, firmaer, mønstre, patenter, domænenavne eller andre
registrerede eller uregistrerede rettigheder, som tilhører Sælgeren.

10.3 Køberen er alene berettiget til at anvende Sælgerens registrerede eller ikkeregistrerede
kendetegn, herunder varemærker, såfremt Sælgeren skriftligt har godkendt dette, og
herunder at anvendelsen alene sker i samråd med Sælgeren og således forudgående er skriftligt
godkendt af Sælgeren.

10.4 Sælgeren påtager sig intet ansvar for eventuelle handlinger, der gør indgreb i
tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt der fra tredjemand side i denne henseende rejses
krav mod Køberen er denne forpligtet til øjeblikkeligt til at give Sælgeren skriftlig underretning
herom.

11. Ansvarsbegrænsning

Uden hensyn til det under p. 1 - p. 10 anførte er Sælgerens ansvar overfor Køberen begrænset til et
beløb, der ikke overstiger den i konkrete ordrebekræftelse anførte købesum og Sælgerens ansvar
skal således ikke omfatte Køberens tab af omsætning og indtjening, Køberens omkostninger ved
afbrud af en løbende forretningsmæssig drift, krav fra Køberens kunder, bortfald af Køberens
forventede besparelser eller Køberens forøgede driftsomkostninger eller nogen anden indirekte
skade eller følgeskade for Køberen af nogen art.
www.thornlighting.dk

12. Tvistigheder og Lovvalg

12.1 Salgs- og leveringsbetingelserne skal udelukkende forstås i henhold til dansk ret med
undtagelse af dansk rets regler om lovvalg.

12.2 Alle tvister, der måtte opstå mellem Køberen og Sælgeren om
forståelsen/fortolkningen af salgs- og leveringsbetingelserne afgøres udelukkende efter dansk ret ved
voldgift i overensstemmelse med de til enhver af Det Danske Voldgiftsinstitut (Voldgiftsinstituttet)
fastsatte regler. Voldgiftsinstituttet skal have kompetence til at beslutte, om en tvist skal afgøres af
en eller tre voldgiftsdommere. Voldgiftssagen skal foregå i København.

12.3 Det under p. 12.2 anførte skal ikke udelukke, at Sælgeren ved danske domstole er
berettiget til søge gennemført retssager mod Køberen om betaling af forfaldne krav.

Valid as of 22 January, 2019 Zumtobel Lighting GmbH, Austria

Salgs- & leveringsbetingelser

← Tilbage til oversigt