Hjem / Thorn / Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik

Det ligger os meget på sinde at beskytte dine personoplysninger, uanset om du er kunde eller besøgende på vores onlinetjenester. Derfor forpligter vi os til at værne om din personlige sfære og til at håndtere dine personoplysninger fortroligt. I dette dokument vil vi informere dig om de specifikke personoplysninger, der indsamles, når du besøger dette websted, og de formål, hvortil dine personoplysninger bruges.


I.    Ansvarshavende

Dette websted drives af Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, Østrig, FN 62309 g, der fungerer som "ansvarshavende" i henhold til EU's generelle forordning om databeskyttelse (i det efterfølgende benævnt "GDPR").

Den dataansvarlige har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, eftersom det ikke er nødvendigt for at kunne overholde de lovmæssige krav.
Hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse og behandling af dine personoplysninger, modtager vi dem gerne på nedenstående e-mailadresse. Vi vil behandle alle forespørgsler i overensstemmelse med gældende lovmæssige bestemmelser:  


II.    Databehandling, formål med behandlingen og opbevaringsperiode

I dette afsnit beskriver vi, hvilke datatyper vi bruger og formålene, vi ønsker at opnå ved brug af oplysningerne. I de tilfælde, hvor det er muligt, oplyser vi også, hvor længe de forskellige datatyper lagres.

Hver gang du tilgår vores websted, gemmes adgangsoplysningerne i en logfil, der kaldes en serverlog. Denne serverlog er en datafortegnelse, som indeholder følgende oplysninger: dato og tidspunkt for adgang, IP-adresse, sessions-id, webstedet, der blev tilgået, navnet på webstedet, hvorfra vores websted blev tilgået, og oplysninger om, hvilken browsertype, der blev anvendt.

Vi analyserer kun disse logfiler i tilfælde af misbrug af vores websted. Vi forbeholder os retten til efterfølgende at undersøge logfilerne for brugere, som vi nærer konkret mistanke til, hvad angår ulovlig brug af vores websted og/eller misligholdelse af en kontrakt. Generelt er det ikke muligt for os at knytte disse oplysninger til en bestemt person. Hvis en sådan tilknytning alligevel skulle være mulig, vil vi kun bruge oplysningerne i situationer, hvor der eksisterer et reelt retsgrundlag herfor (afvejning af interesser vurderes fra sag til sag).

Når du logger ind på vores websted eller webbutik, indsamler vi de kontaktoplysninger, du giver (hovedsageligt dit navn, titel, telefon- og faxnummer, e-mailadresse, korrespondancesprog, afdeling og adgangsoplysninger til webbutikken). Vi bruger disse oplysninger i henhold til aftalen om databehandling i denne henseende. Desuden får du i vores interne processer tildelt et kundenummer og bliver tilknyttet en eller flere kontaktpersoner fra vores virksomhed. Vi bruger disse oplysninger til at gøre vores webbutik tilgængelig for dig og servicere dig, hvis du er kunde hos os, eller er interesseret i vores virksomhed. I de fleste situationer lagres sådanne oplysninger i seks måneder, efter at din brug af webbutikken er ophørt (dvs. efter at kundekontoen er slettet).

Hvis du afgiver en ordre i webbutikken, indsamler vi yderligere oplysninger til dette formål, herunder en leveringsadresse og andre oplysninger, der er nødvendige for at kunne ekspedere ordren. Dette er oplysninger, du selv giver os. Vi lagrer disse oplysninger i op til seks måneder, efter at kunderelationen er ophørt.

I det omfang det er nødvendigt, bruger vi desuden personlige kontakt- eller ordreoplysninger i vores regnskabsprocesser. Sådanne oplysninger lagres indtil udløbet af de foreskrevne lovpligtige opbevaringsperioder, vi er pålagt at overholde (som regel 7 år i Østrig).

Hvis du har givet os dit samtykke som en del af registreringsprocessen eller på et senere tidspunkt, vil vi også bruge oplysningerne, der er genereret af din brug af webbutikken og webstedet, med henblik på at optimere vores kundeservice og give dig specifikt tilpassede oplysninger. Det kan være oplysninger om, hvilke websteder, du har tilgået, hvor lang tid, du har tilbragt på de enkelte websteder, hvilke produkter du har kigget på, og hvilke varer du tidligere har vist interesse for. Oplysningerne lagres, indtil du eventuelt tilbagetrækker dit samtykke til brugen af dem.

Hvis du har accepteret at modtage et nyhedsbrev, vil vi bruge dit navn og din e-mailadresse til levering af nyhedsbrevet. Vi bruger disse oplysninger i hele perioden, hvor du abonnerer på det respektive nyhedsbrev.

Hvis du har givet dit samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved skriftlig henvendelse eller ved at sende en e-mail til .

III.    Datamodtagere og kategorier af modtagere

I forbindelse med driften af dette websted og/eller webbutikken er de følgende serviceudbydere blevet ansat af den ansvarshavende.

Udbyderen af webstedshosting: Zumtobel Group AG

Udbyderen af webbutikken: Zumtobel Group AG

Bortset fra de specifikke modtagere, der er angivet, kan andre serviceudbydere også blive involveret i driften af dette websted og/eller webbutikken (fx hostingudbyder, webbutiksudbyder) i fremtiden.
Overførsel af oplysninger til andre selskaber inden for koncernen foregår kun med samtykke til, at dataoverførslen til de navngivne modtagere må finde sted.

IV. Generelle principper for behandling af personoplysninger

1. Vi overholder uden begrænsning alle lovmæssige forordninger om beskyttelse af personoplysninger.

EU's databeskyttelsesforordning og de nationale love, der er afledt heraf, omhandler lagring, behandling og brug af personoplysninger. Retsgrundlaget for behandling af de respektive personoplysninger er åbenlyst ud fra ovenstående.

2. Vi vil på ingen måde sælge, videregive, udleje eller på anden vis afsløre dine personoplysninger overfor tredjepart uden dit samtykke. 

Vi vil ikke informere tredjepart om dine personoplysninger med henblik på annoncering eller markedsføring eller på anden vis give dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt for at udføre serviceydelser, du har anmodet om, eller medmindre du har givet udtrykkelig tilladelse hertil.

I nogle tilfælde kan personoplysninger gøres tilgængelige for eksterne serviceudbydere, hvis disse kan stille tilstrækkelig garanti for, at oplysningerne vil blive brugt på lovlig og sikker vis. I et sådant tilfælde skal serviceudbyderen desuden forpligte sig kontraktligt til at overholde alle principper og lovmæssige bestemmelser, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik.

I forbindelse med koncernomstruktureringer eller fusion forbeholder vi os retten til at overføre dine personoplysninger til andre virksomheder på betingelse af, at de overholder principperne for god forretningsskik beskrevet i dette dokument, og at de er hjemmehørende enten i EU eller i et land, som sørger for tilstrækkelig databeskyttelse.

Hvis du aktivt benytter funktioner fra sociale medier på vores onlinetjenester, videresendes der personoplysninger om dig til udbyderen af det pågældende eksterne sociale medie. I afsnit 4 nedenfor finder du detaljerede oplysninger om dette emne.

Vi forbeholder vi os endvidere retten til at videresende personoplysninger til tredjeparter, hvis vi er pålagt at gøre det ifølge loven eller en dom afsagt af en domstol i en kompetent jurisdiktion eller en bekendtgørelse udsendt af en kompetent tilsynsmyndighed. Dette gælder også, hvis vi – som følge af handlinger eller udeladelser fra din side – er nødt til at få vores rettigheder, ejendom og aktiver beskyttet af de kompetente tilsynsmyndigheder eller få disse rettigheder osv. håndhævet på vores vegne.

3. De personoplysninger, vi indsamler, er kun nødvendige og formålstjenlige oplysninger.

Når vi indsamler personoplysninger, vil vi altid oplyse dig om formålene, hvortil vi behandler oplysningerne.
I enkelte tilfælde indsamler vi kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, for at opnå disse formål. Vi sletter personoplysningerne, hvis det ikke længere er nødvendigt for os at bruge dem.

V. Dine rettigheder i forhold til personoplysninger, vi bruger

Såfremt vi bruger personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder i forhold til dine oplysninger:

 • Ret til indsigt (artikel 15 i GDPR): Du kan til enhver tid forlange at få at vide, om vi behandler personoplysninger om dig. Og hvis vi gør det, kan du kræve at få oplyst specifikt, hvilke oplysninger, vi behandler og formålet hermed, samt hvor oplysningerne stammer fra, eventuelle modtagere, personoplysningerne er blevet overført til, og hvor lang tid, vi har opbevaret dine personoplysninger.
 • Ret til berigtigelse (artikel i 16 i GDPR): Hvis du bliver opmærksom på, at personoplysningerne om dig er urigtige, kan du til enhver tid forlange, at de bliver berigtiget. Og hvis du mener, at personoplysningerne er ufuldstændige, kan du også forlange, at eventuelle manglende oplysninger bliver tilføjet.
 • Ret til sletning (artikel i 17 i GDPR): Du kan forlange, at dine personoplysninger bliver slettet, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke længere er nødvendig, eller at brugen af dem ikke har et tilstrækkeligt retsgrundlag, eller af andre årsager er lovstridig.
 • Ret til begrænsning af behandling (artikel 18 i GDPR): Hvis behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, kan du i stedet for sletning forlange, at databehandling begrænses. Og du kan i særdeleshed kræve begrænsning af databehandlingen, hvis du bestrider rigtigheden af oplysningerne eller har gjort indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til dataportabilitet (artikel 20 i GDPR): Hvad angår personoplysninger, du selv har skabt eller givet, og som bruges på baggrund af en kontrakt eller dit samtykke, kan du forlange at få udleveret disse personoplysninger i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format. Du kan også forlange, at disse personoplysninger sendes direkte til en anden ansvarshavende.
 • Ret til indsigelse (artikel 21 i GDPR): Du har ret til indsigelse mod brugen af dine personoplysninger, hvis der i din specifikke situation eksisterer årsager, der bevirker, at det er ulovligt at behandle dine personoplysninger, som vi behandler på grundlag af en afvejning af interesser. I tilfælde af, at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte reklame, har du også har ret til indsigelse.
 • et til at klage til en tilsynsmyndighed (artikel 77 i GDPR): Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger er blevet krænket. Helt konkret kan du klage til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig i dit bopælsområde, arbejdssted eller stedet, hvor overtrædelsen menes at finde sted. I Østrig er den kompetente tilsynsmyndighed er Datenschutzbehörde [Datatilsynet], Wickenburggasse 8, 1080 Wien.

Har du spørgsmål angående dine rettigheder i forhold til personoplysninger eller vil have noget afklaret, kan du kontakte os på følgende e-mailadresse:.

VI.    Databehandling udført af sociale medier

Dette websted bruger sociale plug-ins fra forskellige sociale medier. Disse plug-ins er funktioner, der tilhører de forskellige sociale medier, og som gør, at du fx kan dele indhold fra vores websted med dine kontakter på et socialt medie eller anbefale indholdet. De forskellige sociale plug-ins kan genkendes på logoet for det pågældende sociale medie.

Vi bruger sociale plug-ins fra følgende udbydere af sociale medier:

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
 • Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA

På vores websted er alle sociale plug-ins som standard deaktiveret. Det betyder, at der ikke videregives nogen personoplysninger til de sociale medier, hvis du nøjes med at gå ind på vores websted. Hvis du derimod benytter det pågældende sociale medies funktion og derved aktiverer plug-in'en, der som standard var deaktiveret, giver du dit udtrykkelige samtykke til, at dine personoplysninger overføres til operatøren af det sociale medie, fra samtykketidspunktet og fremover. Vi har ingen indflydelse på omfanget af data, der indsamles på denne måde af udbydere af sociale medier.

Så vidt vi ved, overføres følgende oplysninger:

 • IP-adresse 
 • Brugeridentificering, hvis du er logget på den pågældende tjeneste 
 • Tidligere besøgte side (link), hvis du har fulgt et link 
 • Type af browser og browserindstillinger 
 • Installerede plug-ins, som fx Adobe® Flash® eller Adobe® Reader® 
 • URL-adresse til den side, hvor det sociale plug-in er integreret 
 • Dato og tidspunkt for dit besøg 
 • Tekniske data vedrørende dit operativsystem 
 • Placeringsspecifikke oplysninger 
 • Cookies.

Gennem integrationen af plug-in'en modtager operatøren af sociale medier information om, at du har tilgået de pågældende sider inden for vores onlinetjenester. Hvis du samtidigt er logget ind på et socialt medie, kan operatøren forbinde disse sidevisninger med din konto på det pågældende sociale medie. Hvis du derefter går videre og interagerer med de sociale plug-ins, hvis du fx klikker på Facebooks "Synes godt om"- knap, vil denne information også blive overført til det pågældende sociale medie.

Selvom du ikke er medlem af det pågældende sociale medie, er det muligt, at et socialt medie vha. plug-in'en kan få oplyst din IP-adresse og gemme den. Ved at læse de enkelte sociale mediers privatlivspolitikker kan du få yderligere oplysninger om de på vores onlinetjenester anvendte sociale mediers formål med og omfang, behandling, indsamling og brug af personoplysninger samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i denne henseende. Disse politikker findes her:

Hvis du ønsker det, kan du permanent aktivere plug-ins fra et eller flere sociale medier. I så fald vil dine oplysninger altid blive sendt til udbyderen af det sociale medie, hver gang du går ind på et websted. Du kan deaktivere en bestemt eller alle sociale plug-ins til enhver tid.
Desuden kan du muligvis gøre det helt teknisk umuligt, at der overføres oplysninger til sociale medier. For at gøre dette skal du ændre sikkerhedsindstillingerne i din internetbrowser. Se eventuelt anvisningerne, der findes under "Hjælp" i din internetbrowser.

Derudover er det i konkrete tilfælde muligt at blokere sociale plug-ins ved hjælp af tilføjelsesprogrammer (add-ons) til din browser. Du kan fx blokere for Facebooks plug-in vha. "Facebook Blocker," som du kan downloade her: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

VII.    Cookies

Vi bruger cookies på vores websted for at muliggøre brugen af visse webstedsfunktioner samt for at analysere brugeraktiviteten på vores websted og tilbyde bestemte tredjepartstjenester.

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer. De fleste cookies, vi bruger, slettes fra harddisken efter endt browsersession ("sessionscookies"). Andre cookies bliver liggende på maskinen, så vores websted kan genkende din computer ved dit næste besøg på vores websted ("vedvarende cookies"). Cookies, der anbringes af tredjepartsleverandører, anvendes også på vores websted.

Du kan forhindre, at der lagres cookies, ved at foretage indstillinger i din internetbrowser. Bemærk, at hvis du vælger at gøre dette, vil nogle af funktionerne på vores websted muligvis ikke være tilgængelige for dig.

Hvis du helt vil undgå, at der lagres cookies på din computer, skal du i din browser deaktivere lagring af cookies fra vores websted eller indstille din browser, så der generelt ikke lagres nogen cookies på din computer. Du kan også slette cookies, der tidligere er blevet lagret i din browser.
Hvis du helt deaktiverer cookies, kan også være nødvendigt, at der lagres en vedvarende cookie på din computer.

Hvis du sletter denne cookie på et senere tidspunkt, skal du deaktivere cookies igen.

I. Sessionscookies

For at forbedre din oplevelse på vores websted, placerer vi et sessions-id ("sessions-identifikator"), der er knyttet til hver enkelt besøgende, når de begynder at bruge vores websted. Ud fra dette sessions-id kan vores server identificere dig og/eller din computer/browser som den samme besøgende, selvom du muligvis har skiftet til en anden IP-adresse.  Dette sessions-id gør det muligt at sammenkæde flere relaterede anmodninger fra en bruger med en enkelt session. Sessions-id-cookien er kun gyldig, indtil du afslutter sessionen. Når du lukker din browser, slettes den automatisk.

II. Vedvarende cookies

a. Google Analytics

Dette websted anvender Google Analytics, der er en webanalysetjeneste drevet af Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger også cookies, der bl.a. gør det muligt at analysere, hvordan du bruger webstedet. Oplysningerne, der genereres af disse cookies, overføres normalt til en Google-server i USA og lagres der. Google bruger oplysningerne på vegne af dette websteds operatør med henblik på at analysere din brug af webstedet samt udarbejde rapporter om webstedaktiviteter og tilvejebringe andre serviceydelser til webstedsoperatøren i forbindelse med brug af webstedet og internettet. Formålet med disse rapporter og serviceydelser er at udføre løbende forbedringer på vores websted.

Du kan forhindre, at der lagres cookies, ved at foretage indstillinger i din internetbrowser. Bemærk, at hvis du vælger at gøre dette, vil nogle af funktionerne på vores websted muligvis ikke være tilgængelige for dig.

Desuden kan du forhindre, at Google indsamler oplysninger genereret af disse cookies samt oplysninger relateret til din brug af webstedet (herunder din IP-adresse), og forhindre at Google behandler disse oplysninger. Du kan gøre dette ved at klikke på det følgende link for at downloade og installere Google plug-in'en i din browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  Yderligere plug-ins af denne type er også tilgængelige fra andre leverandører, afhængigt af hvilken browser du bruger.

I lyset af diskussionen om brugen af komplette IP-adresser i analyseværktøjer ønsker vi at gøre opmærksom på, at dette websted anvender Google Analytics' udvidelse "anonymizeIp()". Dermed behandles IP-adresserne kun i trunkeret form med henblik på at udelukke enhver direkte tilknytning til en fysisk person. Din IP-adresse afkortes derfor af Google inden for Den Europæiske Unions medlemsstater og andre lande, der har underskrevet EØS-aftalen. Kun i særlige tilfælde sendes den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og afkortes der. Den IP-adresse, der leveres af din browser inden for rammerne af Google Analytics, kombineres ikke med andre Google-data.

b. Oracle

Vi bruger Oracle Eloqua på dette websted til login og til at sende dig e-mails. Oracle Eloquas servere er placeret i EU (Holland). Eloqua Oracle placerer en vedvarende cookie på den pågældende loginside, hvis der ikke allerede er lagret en Eloqua-cookie på din enhed. Det vil sige, at hvis du før har benyttet et websted, der bruger Eloqua, ligger der muligvis allerede en Eloqua-cookies på din enhed. I visse tilfælde bruger vi Eloqua-cookies til at analysere din brug af vores websted, så vi fortsat kan forbedre webstedet.

E-mails, der sendes med Oracle Eloqua, bruger sporingsteknologier. Vi bruger hovedsageligt disse oplysninger til at finde ud af, hvilke emner der interesserer dig. Vi gør dette ved at overvåge, hvilke af vores e-mails du åbner, og hvilke links du følger. Vi bruger derefter disse oplysninger til at forbedre både de e-mails, vi sender dig, og vores serviceydelser.

Når du har tilmeldt dig abonnement på vores nyhedsbrev og bekræfter dit abonnement, gemmes din IP-adresse med et tidstempel for at kunne dokumentere dit abonnement, hvis der skulle opstå tvivl. Inden for rammerne af dit abonnement indsamler vi desuden andre personoplysninger som dit fornavn, efternavn og e-mailadresse. Vi bruger disse oplysninger for at kunne tilpasse og levere vores nyhedsbrevforsendelser.

Oplysningerne videregives ikke til nogen andre tredjeparter. Du kan til enhver tid opsige abonnementet, ved hjælp af linket nederst i hvert nyhedsbrev, via e-mail.

II. Cookies fra tredjeparter

Serviceydelser, der leveres af tredjeparter, er også integreret på vores websted. Hvad angår disse serviceydelser vil behandling af personoplysninger, der foretages af de udbydere, der er angivet herunder, ikke høre under ansvarsområdet for udbyderen af dette websted.

a. Google Maps

Nogle sider på dette websted anvender Google Maps til at vise interaktive kort og generere rutevejledninger. Google Maps er en korttjeneste drevet af Google Inc., 1600 amfiteater Parkway, Mountain View, Californien 94043, USA. Ved at bruge Google Maps overføres der information til Google i USA. Det drejer sig bl.a. om din brug af dette websted, herunder din IP-adresse og det startpunkt, du indtaster i ruteplanlægningsfunktionen.

Hvis du på en af vores onlinetjenester går ind på en side, der indeholder Google Maps, vil din browser oprette direkte forbindelse til Googles servere. Kortindholdet sendes direkte af Google til din browser, som integrerer det på webstedet. Af den grund har vi ingen indflydelse på omfanget af oplysninger, der indsamles af Google på denne måde.

Så vidt vi ved, omfatter det som minimum følgende oplysninger:

 • Dato og tidspunkt for dit besøg på det pågældende websted 
 • Internetadresse eller URL-adresse på det pågældende websted 
 • IP-adresse 
 • (Udgangspunkt) adressen, der indtastes i ruteplanlægningen

Vi har ingen indflydelse på den videre håndtering og brug af oplysningerne af Google, og kan derfor ikke påtage os noget ansvar i denne henseende.

Hvis du ikke ønsker, at Google indsamler, behandler eller bruger oplysninger om dig via vores websted, kan du deaktivere JavaScript i dine browserindstillinger. I så fald vil du ikke kunne bruge kortfunktionen.

Oplysninger om omfanget af dataindsamling og den videre håndtering og brug af oplysningerne af Google samt dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte din personlige sfære findes i Googles privatlivspolitik:  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b. YouTube

Nogle sider på dette websted integrerer YouTube-videoer eller indeholder links til YouTube-videoer. YouTube er en videotjeneste tilhørende YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, repræsenteret af Google Inc. YouTube bruger cookies til at indsamle oplysninger om brugen af videoer. Googles privatlivspolitik gælder også for YouTube og findes på http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c. Lumesse Recruiting

Til vores koncernportal med jobtilbud bruger vi cookies fra vores samarbejdspartner Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Tyskland. Lumesses privatlivspolitik findes på http://www.lumesse.com/privacy.

VIII.    Links til andre websteder 

Vores websted indeholder hyperlinks til websteder, der tilhører andre udbydere. Hvis du klikker på et af disse links, bliver du sendt fra vores websted direkte over til den anden udbyder. Du kan se dette, idet URL'en i din browsers adresselinje ændrer sig.

Vi kan ikke drages til ansvar for fortrolig behandling af dine personoplysninger foretaget af sådanne udbydere, eftersom vi ikke har indflydelse på, om andre udbydere overholder databeskyttelsesbestemmelserne. Du kan få oplysninger om, hvordan disse udbydere håndterer personoplysninger, på deres websteder.

IX.    Sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger 

For at beskytte dine personoplysninger har vi iværksat særlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som regelmæssigt gennemgås og tilpasses i forhold til de teknologiske fremskridt.

Det er dog værd at bemærke, at det på grund af internettets struktur kan forekomme, at regler om databeskyttelse og datasikkerhed ikke efterleves af andre personer eller institutioner, der opererer uden for vores ansvarsområde.

X.    Ændring af databeskyttelsesbestemmelser

Eftersom lovændringer eller ændringer af vores interne virksomhedsprocesser kan gøre det nødvendigt at ajourføre vores databeskyttelsesbestemmelser, forbeholder os ret til at gøre dette og beder dig læse denne databeskyttelsespolitik igennem regelmæssigt.

Sidst opdateret: Februar 2018